10 lis 2011

Pieśni patriotyczne - stare i nowe

         Sposób wyrażania patriotyzmu jest oczywisty w sytuacjach zagrożenia
państwa- - polega on wówczas na obronie ojczyzny, czy na okazywaniu
rodakom solidarności. W polskiej tradycji ze względu na uwarunkowania
geopolityczne i historię wielu Polaków rozumie patriotyzm głównie jako
zbrojną obronę, walkę, udział w powstaniu, partyzantkę, czy konspirację.
Tymczasem w warunkach pokoju i niepodległości przejawy patriotyzmu są mniej heroiczne i oczywiste, ale i równie trudne. Patriotyzm na co dzień to
solidne wypełnianie obowiązków obywatelskich, jak pełnienie służby
wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, aktywna troska o honor ojczyzny, ochrona własności i zasobów naturalnych, dbanie o dobre imię rodaków, uczestniczenie w uroczystościach okolicznościowych, patriotycznych i
religijnych. Dojrzały patriotyzm może się jednak wyrażać w jeszcze bardziej
osobisty i konkretny sposób. Przejawami współczesnego patriotyzmu są:
1. znajomość historii, tradycji i wartości narodowych
jako interesowanie się własną ojczyzną, dobra znajomość jej historii i
kultury , tradycji i wartości obecnych uwarunkowań i potrzeb. Środkami
osiągania tych celów jest czytanie mądrych publikacji na ten temat,
krytyczna postawa wobec mediów, rozmowy o tradycjach i kulturze,
respektowanie świąt narodowych, znajomość dat, procesu historycznego,
zwiedzanie miejsc ważnych dla historii narodu
2. troska o rozwój osobisty
nie tylko poprzez dobrą znajomość faktów z przeszłości , ale też jako
troska o dzisiejszą rzeczywistość i pomyślność. Każdy kraj jest silny siłą
swoich obywateli. Dlatego patriotyzm oznacza troskę człowieka o
zdrowie fizyczne, tężyznę fizyczną, o dojrzałość psychiczną moralną i o
rozwój religijny, umiejętność dojrzałego, krytycznego myślenia , zdolność
do odpowiedzialnej miłości i troska o zachowanie wewnętrznej wolności.
3. troska o rodzinę
silna, zdrowa rodzina jest podstawą silnej ojczyzny
4. kompetentna aktywność zawodowa
dzisiaj o wiele większe znaczenie niż armia , czy liczba ludności danego
kraju ma dla sprawy niepodległości postęp naukowy i technicznypoziom
rozwoju gospodarczego, gospodarczego to oznacza , że
współczesny patriota to ktoś ,kto dba o wykształcenie, zdolny do
podejmowania inicjatywy i współpracy z innymi.
5. rozważna aktywność społeczna i polityczna
zagrożona jest taka ojczyzna , której ustrój polityczny jest niesprawiedliwy,
w której ludzie skorumpowani pełnią władzę , w której źle działają
podstawowe instytucje. Z tego względu stopień społecznej i politycznej
świadomości i dojrzałości obywateli jest istotnym wyznacznikiem sytuacji
danego narodu i ojczyzny. Współczesny patriota to ktoś, kto wnosi
pozytywny wkład w sytuację społeczną i polityczną swojej ojczyzny.
Wymaga to najpierw krytycznej obserwacji rzeczywistości , by
przeciwstawić się zagrożeniom i niepokojącym zjawiskom. Patriota to ktoś,
kto rozumie, że nie służy dobru ojczyzny modne, bezkrytyczne ubóstwienie
demokracji, patriota rozumie, że nie można budować dobra ojczyzny w
oparciu o naiwnie rozumianą tolerancję. Patriota to ktoś ,kto po prostu
rozumie, że demokracja jest dobrym ustrojem dla ojczyzny i państwa , gdy
w tej ojczyźnie większość obywateli to ludzie światli, odpowiedzialni i
kompetentni, którzy szczerze troszczą się o dobro wspólne.
Postawa patriotyczna , czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie
tylko troską o los naszych rodaków, ale też troską o nas samych i i naszych
bliskich. Dlatego kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży jest
gwarancją , czymś w postaci polisy ubezpieczeniowej dla istnienia narodu.
Postawa patriotyczna jest też naszym wkładem w rozwój i dobro innych
narodów – Jan Paweł II w Elementarzu dla wierzącego , wątpiącego i
szukającego mówił:
„ człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do
narodu, swoją zaś pracę pojmuje jako pomnażanie dobra wspólnego
wypracowanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym , że na
tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej”
             W listopadowy wieczór, ale i w inne dni w ciągu roku zapraszam do posłuchania pieśni, z których "wionie Polską". To nie będzie stracony czas...
1. Piosenki Marka Grechuty
2. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński.
3. Jan Pietrzak.
4. Lech Makowiecki i ZAYAZD
5. Elektryczne Gitary

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz