15 lis 2011

Edukacyjna Wartość Dodana miarą efektywności nauczania w szkole

          Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice naszych obecnych i przyszłych uczniów!
Chcemy Wam zaprezentować informacje na temat naszej szkoły (i nie tylko), które wynikają wprost z badań metodami statystycznymi, którym to poddawane są prawie wszystkie szkoły w Polsce. Jakakolwiek by nie była metoda, to jeśli zmierzymy nią wszystkie placówki na danym terenie, czyli ten sam sposób oceny zastosujemy do wszystkich szkół, wówczas uzyskane wyniki mogą nam coś w miarę obiektywnego powiedzieć o szkole, czy o szkołach...
      Wracając do Edukacyjnej Wartości Dodanej (w skrócie EWD); termin ten oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik pozwalający na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik po sprawdzianie klas szóstych) oraz wyjściu (np. wynik po egzaminie po klasie III gim.) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Mówiąc inaczej Edukacyjna Wartość Dodana jest jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych i trzeba przyznać - sposobem dość ciekawym i mówiącym nam niejedno na temat tego, w jaki sposób w danej szkole pracuje się z uczniem.
         Więcej informacji w następnym poście... Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz