Rekrutacja

Rekrutacja na podst. Zarządzenia  nr 8/2015 Dolnośkiego Kuratora Oświaty z dnia 2.02.2015 r.

 • składanie podań do klasy I gimnazjum - do 25 czerwca 2015,
 • składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianów po klasie VI-ej  - od 26 - 29 czerwca  2015 r.,
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum - do 2 lipca 2015 r.,
 • złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI-tej - do 6 lipca 2015,
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum - do 7 lipca 2015


Rekrutację do Gimnazjum osiągającego najwyższe wyniki w konkursach powiatowych i wojewódzkich czas zacząć!Kryteria naboru uczniów do klas dwujęzycznych w Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kłodzku
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

§ 1 Podstawa prawna

 1. Rekrutację do klas dwujęzycznych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum Dwujęzycznego mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w br. szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Klasy dwujęzyczne w Gimnazjum są bezobwodowe.

§ 2 Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów, które uwzględniają:

 1. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
 4. Liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień językowych.

Kryteria przyjęcia podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Gimnazjum , nie później niż do końca lutego , każdego roku szkolnego
§ 3 Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilość miejsc.
 2. Do dnia 23 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 - klasy dwujęzycznej, wykaz ocen za 1 semestr klasy szóstej, dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).
 3. W dniu zakończenia roku szkolnego należy dostarczyć oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej
 4. Planuje się otworzyć dwie klasy gimnazjum dwujęzycznego. Limit miejsc: 40.
 5. O kolejności przyjęcia uczniów decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych
z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
 • Do 40 pkt stanowią punkty pochodzące ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
 • Do 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ocena 6 - 8 pkt, 5 - 6 pkt, 4 - 4 pkt, 3 - 2 pkt, 2 - 0 pkt. ). Punkty nalicza się z pięciu przedmiotów: 
 1. język polski, 
 2. matematyka, 
 3. język obcy, 
 4. historia, 
 5. przyroda,
 • Do 10 pkt stanowią punkty za ocenę z zachowania
 1. wzorowa - 10 pkt
 2. bardzo dobra - 7 pkt
 3. dobra - 4 pkt
 4. poprawna - 2 pkt
 5. nieodpowiednia - 0 pkt
 6. naganna - 0 pkt
 • Do 10 pkt stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 1. udział w konkursach lub zawodach na szczeblu międzynarodowym - 5 pkt 
 2. praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, udział w poczcie sztandarowym) - 2 pkt, 
 3. laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich - 2 pkt, 
 4. finaliści konkursów wojewódzkich (rejonowych), miejskich lub dzielnicowych - 1 pkt, 
 • Do 40 pkt za wynik sprawdzianu predyspozycji językowych , przeliczając
Il. Pkt. rekrutacyjnych za test predyspozycji = ilość punktów otrzymanych na teście /5§4 Szczegółowe zalecenia dotyczące przeprowadzania testu.

 1. Test zostaje opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Nad dystrybucją testu oraz przebiegiem egzaminu nadzór sprawuje przedstawiciel Urzędu Miasta we Wrocławiu.
 3. Na rozwiązanie testu kandydaci mają 90 minut, a komisja czuwa nad samodzielnością pracy
 4. Prace są kodowane, a test ocenia się na podstawie dostarczonego klucza.
 5. Test predyspozycji językowych odbywa się na terenie całej Polski w jednym terminie w gimnazjach tego typu tj - 25.03.2015 - środa - godzina 1300.

§ 6 Procedura kodowania testów predyspozycji językowych.

 1. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje przed egzaminem dla każdego kandydata, kartkę papieru w małym formacie, np. A5, na której napisane jest imię, nazwisko kandydata i otrzymany numer
 2. Każdy zdający wchodzący na salę egzaminacyjną otrzymuje swój numer kopertą i kartkę papieru. Po zapisaniu danych osobowych i numeru , zdający wkłada kartkę do koperty. Na karcie i u góry na pierwszej stronie pracy zapisuje swój indywidualny numer.
 3. Wpisywanie swoich danych osobowych na pracy lub kopercie jest niedozwolone.
 4. Po zakończeniu pisania testu zdający oddaje kopertę oraz pracę przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu, kopertę zszywa się razem z pracą.
 5. Zakodowane prace przewodniczący przekazuje do poprawy egzaminatorom, a kopert z danymi osobowymi zdających i ich kodami przechowuje w miejscu gwarantującym brak dostępu osobom nieuprawnionym.

§ 7 Tryb odwoławczy

Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu, w ostatnich dniach czerwca, ostatecznej listy przyjętych uczniów rodzice kandydata mogą złożyć w terminie dwóch dni pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz