16 maj 2013

Konkurs czytelniczy - przeczytaj regulamin i weź udział!


REGULAMIN KONKURSU
Musisz przeczytać tę książkę”

ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych.
2. Wzmocnienie więzi z książką.
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie
z Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.
2. Każda praca musi być opisana danymi autora (imię, nazwisko, klasa).
3. Uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę.
4. Prace należy wykonywać dowolną techniką plastyczną.
5. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.
6. Termin oddawania prac upływa 27 maja 2013 r.
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.
8. Autor pierwszego miejsca otrzyma nagrodę książkową, drugiego
i trzeciego dyplom,
9.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:
- uznaniem warunków regulaminu
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodniez Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.
10.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12.Jury, w ocenie prac będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz