28 lut 2011

WAŻNE!!! Informacje o naborze do klasy dwujęzycznej


Gimnazjum nr 1 w Kłodzku ogłasza nabór do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim jako wykładowym w roku szkolnym 2011/2012
   Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać dzieci z terenu miasta Kłodzko i okolic. W klasie dwujęzycznej nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Od klasy drugiej , w języku angielskim realizowane będą elementy innych przedmiotów (matematyki , biologii, muzyki i informatyki, wychowania fizycznego)
Zapewniamy:
- profesjonalną kadrę pedagogiczną,
- zajęcia w laboratorium językowym,
-stałą współpracę z wolontariuszami Unii Europejskiej.
  Uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w warsztatach językowych w Londynie i wymianie z miastem partnerskim Bensheim – konwersacje w języku angielskim)
Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji językowych.
      Test predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 23 marca 2011 r. o godzinie 12 w Sali nr 7 w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku .

Kryteria naboru uczniów do klas dwujęzycznych w Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kłodzku
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

§ 1 Podstawa prawna

 1. Rekrutację do klas dwujęzycznych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum Dwujęzycznego mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w br. szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Klasy dwujęzyczne w Gimnazjum są bezobwodowe.

§ 2 Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów, które uwzględniają:

 1. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
 4. Liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień językowych.

Kryteria przyjęcia podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Gimnazjum , nie później niż do końca lutego , każdego roku szkolnego
§ 3 Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilość miejsc.
 2. Do dnia 15 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 - klasy dwujęzycznej, wykaz ocen za 1 semestr klasy szóstej, dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).
 3. W dniu zakończenia roku szkolnego należy dostarczyć oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej
 4. Planuje się otworzyć jedną klasę gimnazjum dwujęzycznego. Limit miejsc: 20.
 5. O kolejności przyjęcia uczniów decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych
z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
 • Do 40 pkt stanowią punkty pochodzące ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
 • Do 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ocena 6 - 8 pkt, 5 - 6 pkt, 4 - 4 pkt, 3 - 2 pkt, 2 - 0 pkt. ). Punkty nalicza się z pięciu przedmiotów: 
 1. język polski, 
 2. matematyka, 
 3. język obcy, 
 4. historia, 
 5. przyroda,
 • Do 10 pkt stanowią punkty za ocenę z zachowania
 1. wzorowa - 10 pkt
 2. bardzo dobra - 7 pkt
 3. dobra - 4 pkt
 4. poprawna - 2 pkt
 5. nieodpowiednia - 0 pkt
 6. naganna - 0 pkt
 • Do 10 pkt stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 1. udział w konkursach lub zawodach na szczeblu międzynarodowym - 5 pkt 
 2. praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, udział w poczcie sztandarowym) - 2 pkt, 
 3. laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich - 2 pkt, 
 4. finaliści konkursów wojewódzkich (rejonowych), miejskich lub dzielnicowych - 1 pkt, 
 • Do 40 pkt za wynik sprawdzianu predyspozycji językowych , przeliczając
Il. Pkt. rekrutacyjnych za test predyspozycji = ilość punktów otrzymanych na teście /5§4 Szczegółowe zalecenia dotyczące przeprowadzania testu.

 1. Test zostaje opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Nad dystrybucją testu oraz przebiegiem egzaminu nadzór sprawuje przedstawiciel Kuratorium Oświaty.
 3. Powielanie testu odbywa się komisyjnie pod nadzorem dyrekcji szkoły i przedstawiciela Kuratorium Oświaty.
 4. Na rozwiązanie testu kandydaci mają 90 minut, a komisja czuwa nad samodzielnością pracy
 5. Prace są kodowane, a test ocenia się na podstawie dostarczonego klucza.
 6. Test predyspozycji językowych odbywa się na terenie całej Polski w jednym terminie w gimnazjach tego typu tj - 23.03.2011 - środa - godzina 1200.

§ 6 Procedura kodowania testów predyspozycji językowych.

 1. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje przed egzaminem dla każdego kandydata, kartkę papieru w małym formacie, np. A5, na której napisane jest imię, nazwisko kandydata i otrzymany numer
 2. Każdy zdający wchodzący na salę egzaminacyjną otrzymuje swój numer kopertą i kartkę papieru. Po zapisaniu danych osobowych i numeru , zdający wkłada kartkę do koperty. Na karcie i u góry na pierwszej stronie pracy zapisuje swój indywidualny numer.
 3. Wpisywanie swoich danych osobowych na pracy lub kopercie jest niedozwolone.
 4. Po zakończeniu pisania testu zdający oddaje kopertę oraz pracę przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu, kopertę zszywa się razem z pracą.
 5. Zakodowane prace przewodniczący przekazuje do poprawy egzaminatorom, a kopert z danymi osobowymi zdających i ich kodami przechowuje w miejscu gwarantującym brak dostępu osobom nieuprawnionym.

§ 7 Tryb odwoławczy

Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu, w ostatnich dniach czerwca, ostatecznej listy przyjętych uczniów rodzice kandydata mogą złożyć w terminie dwóch dni pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz