6 gru 2010

Informacje o Programie "Szkoła bez przemocy"

                 Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu Szkoła bez przemocy, któremu patronuje Prezydent RP Bronisław Komorowski. Ambasadorem Programu w tym roku szkolnym jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.
                 Celem Programu jest zmniejszenie poziomu różnych form przemocy, zapobieganie zachowaniom agresywnym, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów, integracja zespołów klasowych oraz zwiększenie świadomości w sferze podejmowania decyzji, wskazanie właściwych wyborów życiowych.
Program ma za zadanie budowanie społeczności szkolnych i aktywizowanie wszystkich jej uczestników do wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole.
Cała społeczność szkolna musi zaangażować się w realizację Kodeksu Szkoły bez przemocy (powyżej)

                     Realizacja założeń Kodeksu ma na celu wytworzenie w uczniach i nauczycielach poczucia więzi oraz dumy z faktu, że są uczniami tej, a nie innej szkoły. Rodzicom ma pomóc budować prawidłowe relacje ze szkołą. Wszyscy odpowiadamy za istniejącą w szkole atmosferę

Uczestniczyliśmy już w III edycji Programu. Opracowaliśmy wówczas Dekalog Gimnazjalisty, który umieszczony jest tuż przy wejściu do szkoły.

                Pamiątką po obchodach Dnia bez przemocy jest graffiti wykonane przez uczniów naszej szkoły.
  

           Cały ubiegły rok szkolny pracowaliśmy nad zmianą negatywnych zachowań uczniów i konsekwentnym egzekwowaniem przyjętych norm zachowania w postaci Szkolnego savoir-vivre, który został zamieszczony we wszystkich salach lekcyjnych i tablicach ogłoszeń . Podczas Dnia Samorządności uczniowie naszej szkoły wybrali Damę i Gentelmena Szkoły.


Szkolny „SAVOIR-VIVRE” w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku
Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia naszej szkoły
1. Uczeń kłania się wszystkim pracownikom szkoły:
-zawsze mówi pierwszy „dzień dobry”,
- wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z kimś rozmawia.
2. Stosuje na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.
3. Przychodzi punktualnie na zajęcia.
4. Nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy, nie bije.
5. Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
6. Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa:
- nie pisze po ławkach,
- nie śmieci,
- nie niszczy pomocy i mienia szkoły.
7. W czasie lekcji zachowuje się właściwie:
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
- wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca,
- nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny,
- stara się być aktywny i pracować w czasie lekcji,
- nie żuje gumy.
8. Dba o kulturę języka:
- nie używa wulgarnych słów,
- nie krzyczy, ale rozmawia,
- nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem,
- grzecznie zwraca się do innych,
- pracuje nad poprawą błędów językowych.
9. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:
- ma odwagę przyznać się do winy,
- nie kłamie,
- nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.
10. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
11. Nie ulega żadnym nałogom:
- nie pali papierosów,
- nie pije alkoholu,
- nie używa narkotyków.
12. Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:
- kłania się osobom, które zna,
- ustępuje miejsca osobom starszym,
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.
13. Godnie reprezentuje imię ucznia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku.
14. Stara się pracować nad własnym charakterem, postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania przyjętymi w naszej szkole.
15. Zna i przestrzega zasad używania telefonów komórkowych:
- wyłącza telefon podczas trwania zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych,
- nie używa telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych.


           W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację założeń Programu od działań informacyjnych.
W dniu 21 pażdziernika 2010 odbyło się szkolenie dla rodziców „ Odpowiedzialność karna nieletnich dopuszczających się przemocy”przeprowadzone przez funkcjonariuszkę policji p. Darię Sługocką.
Natomiast 26 pażdziernika 2010 odbyło się szkolenie dla uczniów klas pierwszych: „Konsekwencje prawne stosowania przemocy”/czwarty rok z rzędu/ przeprowadzone przez funkcjonariuszki policji p. Darię Sługocką i p. Dorotę Jaworską.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz